Dotacje

PROMOCJA PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Four Winds Karol Urbanowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wzrost odporności firmy Four Winds na sytuacje kryzysowe.”
Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań proekologicznych i cyfrowych prowadzących do zmniejszenia zużycia energii oraz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie projektu z UE: 159 989,28 PLN
Wartość projektu: 335 759,23 PLN
Numer umowy o dofinansowanie:
UDA-IMP.02.2022/214

PROMOCJA PROJEKTU

Four Winds Karol Urbanowicz realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: „Podwyższenie standardów świadczonych usług przez firmę Four Winds Karol Urbanowicz.”

Celem projektu jest wzrost potencjału firmy Four Winds Karol Urbanowicz w wyniku realizacji inwestycji prowadzącej do podniesienia jakości świadczonych usług.

Planowane efekty to: podniesienie jakości świadczonych usług.

Wartość projektu: 288 661,79 PLN
Dofinansowanie: 249 993,84 PLN

PROMOCJA PROJEKTU

Four Winds Karol Urbanowicz realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: „Strategia niwelowania skutków
pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie Four Winds K. Urbanowicz.”

Efektem realizacji projektu będzie zmiana modelu biznesowego na
dużo bardziej odporny na dalsze obostrzenia epidemiczne związane
z epidemią koronawirusa. Analiza sytuacji branży czasu wolnego
oraz jej perspektyw, pozwoliła na znalezienie nowych usług, które
mogłyby wzmocnić pozycję firmy i zdywersyfikować działalność.
Usługi marketingowe pozwolą wzmocnić markę firmy i pozyskać
nowych klientów.

Wartość projektu: 48 806,40 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 39 680,00 PLN
Wartość dofinansowania: 37 696,00 PLN

OGŁOSZENIE

Four Winds Karol Urbanowicz ogłasza przetarg na zakup: Nowy brodzik dla dzieci z atrakcjami oraz wanna jacuzzi według specyfikacji

Zapytanie ofertowe brodzik jacuzzi.
Załącznik nr 1 – formularz oferty – brodzik i jacuzzi.
Załącznik nr 2 – wzór umowy – brodzik i jacuzzi.
Załącznik nr 3 – rysunek poglądowy

PROMOCJA PROJEKTU

Four Winds Karol Urbanowicz realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: „Rozszerzenie działalności firmy Four Winds o nowe usługi.”

Celem operacji jest uruchomienie w istniejącym obiekcie gastronomiczno-noclegowym Four Winds nowych usług gabinetu kosmetycznego. Zrealizowanie operacji ma na celu rozwój firmy Four Winds, poprzez rozszerzenie oferty i uatrakcyjnienie jej dla turystów i mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Planowane efekty to: wzrost wartości sprzedanych usług.

Dofinansowanie w ramach Programu
„Rybactwo i Morze”:
 267 201,00 PLN
Na lata: 2014-2020